Zomerverlof - toonzaal gesloten

Onze toonzaal is gesloten van za 20 juli t/m vr 02 augustus.

Bestellen blijft mogelijk en onze klantendienst is telefonisch bereikbaar!

Medische Disclaimer

Informatie bedoeld als ondersteuning

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De website heeft niet de intentie om zich in de plaats te stellen van degelijk opgeleid medisch personeel. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. Wanneer de gebruiker van de website concrete vragen heeft over zijn medische toestand dient hij onmiddellijk medisch advies in te winnen bij een daartoe bevoegde instantie, ongeacht wat de website zou stellen. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt. De (zelfzorg)adviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)hulpmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

 

Medische vragen

Omdat Sioenfurniture.be in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen en/of hulpmiddelen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies of voor medische doeleinden ontwikkelde en geteste producten, worden geen vragen van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg, ongeacht of die al dan niet betrekking hebben tot (het gebruik van) de aangeboden producten en/of informatie.

 

Actualiteit

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sioen Furniture aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of verouderd is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanningen leveren om deze te corrigeren en de door ons geboden informatie zo volledig mogelijk en actueel te houden. Sioen Furniture is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuiste of verouderde informatie en de gevolgen van het (doen) toepassen van deze informatie.

 

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie en/of producten van Sioenfurniture.be is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. De website, de aangeboden informatie en de aangeboden producten zijn slechts een hulpmiddel; de gebruiker blijft er zich van bewust dat hij zelf instaat voor zijn medische consumptie. De gebruiker van de website blijft zelf verantwoordelijk voor de inname en gebruik van eventuele geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en het inroepen en toepassen van adequate medische raadpleging. De gebruiker is er zich terdege van bewust dat een technisch hulpmiddel niet onfeilbaar is, ongeacht de zorg die er bij de realisatie ervan aan de dag werd gelegd. Sioen Furniture en diens informatie- en productleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Sioenfurniture.be en andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Sioenfurniture.be wordt verwezen.