Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sioen Furniture

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Sioenoffice/Sioenfurniture: de heer Erik Sioen ingeschreven in de KBO onder het nummer 0733.297.432. met vestigingseenheid te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18.

Klant(en): elke natuurlijke of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat met Sioenoffice/Sioenfurniture

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden van rechtswege voor iedere aanbieding, offerte, bestelling, en overeenkomst tussen Sioenoffice/Sioenfurniture en de Klant.

2.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Sioenoffice/Sioenfurniture, wordt de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enige verwijzing door de Koper naar haar eigen algemene voorwaarden wordt als niet geschreven beschouwd.

2.3 De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de Klant aanvaard beschouwd. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.

2.4 Indien van toepassing gelden deze algemene voorwaarden als aanvulling op de tussen Sioenoffice/Sioenfurniture en de Klant gesloten raamovereenkomst.

 

Artikel 3. Offerte, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De offerten van Sioenoffice/Sioenfurniture zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of van voldoende voorraad. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de Klant vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 10 dagen.

3.2 Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doet met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Sioenoffice/Sioenfurniture zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behoudens in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

3.3 Sioenoffice/Sioenfurniture is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Sioenoffice/Sioenfurniture van een bestelling/opdracht van de Klant.

 

Artikel 4. Leverings- en/of uitvoeringstermijnen/geen montage

4.1 De door Sioenoffice/Sioenfurniture opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Sioenoffice/Sioenfurniture levert de bestelde goederen op de gelijkvloerse verdieping, tot achter de eerste deur tenzij dit vooraf anders werd overeengekomen. De montage van het meubilair of het gebruik van een ladderlift zijn niet in de prijs inbegrepen.

Technische toestellen worden niet geïnstalleerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien montage van meubilair werd overeengekomen, dan is het ten stelligste aan te raden de goederen niet meer te verplaatsen of te verhuizen. Dit laatste gebeurt op eigen risico van de klant hetgeen niet valt onder de garantie.

4.2 Bestellingen geplaatst bij Sioenoffice worden franco geleverd vanaf een bedrag van €75. Voor Sioenfurniture geldt een kosteloze levering met uitzondering van alle acties, promoties en aanbiedingen.

4.3 De hierboven beschreven voorwaarden van de leveringstermijnen, uitvoeringstermijnen en montage is voor Sioenoffice enkel geldig in België en Nederland en voor Sioenfurniture enkel geldig in België. Leveringen buiten deze gespecifieerde landen dienen onderling overeengekomen te worden.

 

Artikel 5. Prijswijzigingen en meerwerken

5.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de aanvaarding van de betrokken bestelling van kracht zijn. Alle informatie in onze brochures, catalogi en documenten is louter indicatief.

5.2 Sioenoffice/Sioenfurniture behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen wanneer een objectieve meerkost verantwoord kan worden. In dit geval zal Sioenoffice/Sioenfurniture de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om binnen 5 kalenderdagen de bestelling schriftelijk te annuleren. met dien verstande dat de Klant Sioenoffice/Sioenfurniture zal vergoeden voor de prestaties/werken tot dusver verricht.

13.3 Alle meerwerken die buiten de offerte-prijs vallen kunnen aangerekend worden aan gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 6. Klachten

6.1 Indien van toepassing zal de Klant goederen bij ontvangst inspecteren op hun mogelijke non-conformiteit en/of gebreken. Opmerkingen over kleuren, verkeerde montages, beschadigingen of andere opmerkingen moeten binnen de 24 uren na levering schriftelijk gemeld worden aan Sioenoffice/Sioenfurniture.  

6.2 De klant moet per aangetekende brief eventuele andere klachten uiten binnen een termijn van 5 dagen die begint te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.

6.3 Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen of de geleverde goederen/diensten reeds gedeeltelijk gebruikt worden heeft dit voor gevolg dat de Klant de geleverde goederen/diensten volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.

6.4 Gebreken aan een deel van de geleverde goederen/diensten geven de Klant niet het recht heel de bestelling af te keuren.

6.5 Een eventuele vordering op basis van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee weken na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering conform artikel 1648 B.W. onontvankelijk is.

Indien de klant conform geleverde goederen op onrechtmatige wijze weigert, zal de klant, bovenop het facturatiebedrag, bijkomende kosten dienen te betalen.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van Sioenoffice/Sioenfurniture, die niet te wijten zijn aan haar fout en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens Sioenoffice/Sioenfurniture onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. Gevallen van overmacht ontheffen Sioenoffice/Sioenfurniture van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

7.2 Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen worden verkocht onder voorbehoud van eigendomsoverdracht, met volgende voorwaarden:

  • § De eigendom zal pas overgaan na de volledige betaling van de prijs door de Klant.
  • § In geval van gespreide leveringen zal de eigendom worden overgedragen naarmate de geleverde goederen betaald zijn.
  • § De levering wordt pas als uitgevoerd beschouwd wanneer het bedrag definitief op de bankrekening van Sioenoffice/Sioenfurniture gecrediteerd is.
  • § Alle risico’s zijn vanaf de levering van de goederen ten laste van de Klant, niettegenstaande de clausule van voorbehoud van eigendomsoverdracht.

 

Artikel 9. Voorschot en betaling

9.1 Bij Sioenfurniture is de klant gehouden tot betaling van een voorschot gelijk aan 35% van het bedrag van het bestelde meubilair. Voor levering dient nogmaals 35% van het bedrag betaald te worden. Het saldo dient te worden betaald uiterlijk bij levering van de goederen en/of diensten. De bestelling wordt pas geplaatst van zodra het voorschot op de rekening van Sioenfurniture staat. Bij Sioenoffice dient de klant de eerste aankoop vooraf te betalen. Nadien geldt een termijn van 30 dagen tenzij anders overeengekomen.

9.2 Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar binnen 8 dagen na de factuurdatum. De niet betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9.3 In geval van laattijdige betaling heeft Sioenoffice/Sioenfurniture bovendien:

  • § Het recht om haar prestaties uit hoofde van haar contractuele relatie met de Klant op te schorten, dan wel desgevallend de levering van goederen te laten plaatsvinden onder rembours; en/of
  • § Het recht om de contractuele relatie met de Klant te beëindigen en andere bestellingen van de Klant als verbroken te beschouwen, met toepassing van de schadevergoeding voorzien in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, dit zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover Sioenoffice/Sioenfurniture beschikt.

9.4 Bovendien zal bij wanbetaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest worden toegepast, berekend op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van € 100 per factuur.

 

Artikel 10 - Verbreking

Behoudens in geval van artikel 5.2, zal de Klant, in geval zij een bestelling of offerte annuleert, gehouden zijn het volledige bedrag van de bestelling te betalen vermeerderd met de kosten die Sioenoffice/Sioenfurniture ingevolge hiervan dient te maken.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Sioenoffice/Sioenfurniture

Sioenoffice/Sioenfurniture is enkel aansprakelijk voor de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte schade, onder andere maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een nalaten, een fout of een onachtzaamheid van Sioenoffice/Sioenfurniture, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers.

Indien de klant de afwerking ten zijne laste neemt, kan Sioenoffice/Sioenfurniture hiervoor geenszins enige vorm van aansprakelijkheid oplopen.

 

In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van Sioenoffice/Sioenfurniture is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

Artikel 12. Opschorting van de prestaties

In aanvulling met en zonder afbreuk te doen aan hetgeen in artikel 9.3 wordt bepaald, heeft Sioenoffice/Sioenfurniture het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties uit hoofde van de overeenkomst met de Klant op te schorten, zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover Sioenoffice/Sioenfurniture beschikt, ingeval van een inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van Sioenoffice/Sioenfurniture benadeelt.

 

Artikel 13. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt, heeft Sioenoffice/Sioenfurniture het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen:

a)         elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van Sioenoffice/Sioenfurniture benadeelt, die langer dan 7 kalenderdagen voortduren nadat de Klant bij aangetekende brief werd aangemaand deze inbreuken en/of handelingen te staken of recht te zetten;

b)         insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissementsprocedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de Klant blijkt..

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Sioenoffice/Sioenfurniture en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.

16.2 In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd zijn, behoudens een andere keuze op initiatief van Sioenoffice/Sioenfurniture