Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website (http://www.sioenfurniture.be/ (“Website”) is in eigendom en beheer van Erik Sioen,  een groothandel in meubilair en ergonomie, met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18, ingeschreven onder het nummer 0733.297.432 (“Erik Sioen”).

Erik Sioen, noch zijn medewerkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik of het bezoek van de Website of haar inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade, zoals, maar niet beperkt tot:

(i)       de inhoud van de Website. Erik Sioen geeft bijgevolg geen enkele garantie over en kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor o.a. de nauwkeurigheid, kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid en veiligheid of van hetgeen op de Website te koop wordt aangeboden of getoond;

(ii)      enige handeling of beslissing van bezoekers/gebruikers via de Website of die naar aanleiding van het gebruik van de Website wordt verricht;

(iii)     de ononderbroken of voldoende toegang tot of beveiliging van deze Website;

(iv)     enige schade die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van de Website, zoals maar niet beperkt tot, commercieel verlies, gederfde winst of verlies van gegevens of schade aan computerapparatuur;

(v)      de overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen;

(vi)     schade ontstaan door een geval van overmacht.

Websites van derden kunnen verwijzingen of links aanmaken of bevatten naar de Website. De Website kan op haar beurt ook verwijzingen of links bevatten naar externe websites of bronnen die geen eigendom of niet in het beheer zijn van Erik Sioen. In geen geval staat Erik Sioen garant of kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe websites en hun bronnen of inhoud.

In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van Erik Sioen voor enige schade ten opzichte van de gebruikers van de Website of enige derde beperkt tot 2.500 euro.

In geval van klachten, kan u Erik Sioen contacteren via de rubriek “Contacteer ons” op de Website of via e-mail aan info@sioenfurniture.be, waarbij u er rekening mee moet houden dat zo'n contact niet automatisch betekent dat Erik Sioen uw klacht kan verhelpen. 

 

 

Privacyverklaring – Erik Sioen met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18, (België) (“Erik Sioen”)

  1. Algemeen

1.1      Sioen Furniture is een groothandel in meubilair en ergonomie, met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18, ingeschreven onder het nummer 0733.297.432 (“Erik Sioen”).

 

1.2      De toegang tot en/of het gebruik van de website (http://www.sioenfurniture.be/) en/of de daarop geplaatste informatie en de via daarmee verleende diensten (“Website”)  impliceert dat u als bezoeker/gebruiker:

(i)       zich volledig bewust en geïnformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat u deze integraal en zonder enig voorbehoud accepteert;

(ii)      uw ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming aan Erik Sioen verleent om uw persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacy-verklaring en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy-wet”).

1.3      Deze privacy-verklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

 

2. Juridisch kader

2.1      In het kader van zijn relaties met informatievragers en bezoekers/gebruikers van de Website, kan Erik Sioen persoonsgegevens verwerken die tijdens uw bezoek als bezoeker/gebruiker aan de Website, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy-wet, worden verstrekt.  

2.2      Deze privacy-verklaring geldt voor alle pagina’s van de Website. Deze privacy-verklaring is echter niet van toepassing op pagina’s van websites van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen of van waaruit naar de Website wordt verwezen en waarop een andere privacy-verklaring van toepassing kan zijn. 

 

3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1      Door toegang tot en/of het gebruik van de Website, zullen bepaalde persoonlijke gegevens aan Erik Sioen worden bezorgd en via de browser software worden geregistreerd. Deze persoonlijke gegevens kunnen betrekking hebben op: (i) het TCP/IP-adres, (ii) de taal van de bezoeker/gebruiker, (iii) de merken en de versies van de browser software en het besturingssysteem, (iv) alle informatie aangaande de Website pagina’s die door de bezoeker/gebruiker worden bezocht; (v) het type toestel waarmee de Website wordt bezocht/gebruikt; (vi) refererende pagina. Het e-mailadres van de bezoeker/gebruiker wordt niet automatisch herkend en het TCP/IP-adres wordt niet automatisch gekoppeld aan een bepaalde persoon.

3.2      Op de Website moeten de velden met een * worden ingevuld, teneinde Erik Sioen de nodige inlichtingen te verschaffen om het gebruik van de Website optimaal toe te laten en andere velden kunnen optioneel worden ingevuld, teneinde het contact met Erik Sioen te optimaliseren of goederen via de Website te kunnen bekijken en kopen, waaronder:

(i)            e-mailadres;

(ii)           domein en IP-adres van de internet-provider;

(iii)          wachtwoord;

(iv)          voornaam; familienaam; bedrijfsnaam; gebruikersnaam;

(v)           BTW-nummer;

(vi)          telefoon/fax

(vii)         adres;

(viii)        hoedanigheid;

(ix)          locatie;

(x)           enige andere informatie die via de Website wordt uitgewisseld;

(xi)          voorkeurstaal voor correspondentie;

(xii)         eventuele informatie verstrekt via informatie-enquêtes.

3.3      De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Website.

3.4      Door registratie op de Website en de invulling van de velden waarin bovenvermelde persoonsgegevens worden gevraagd, zijn deze automatisch toegankelijk voor Erik Sioen. Erik Sioen verzamelt, gebruikt en verwerkt deze gegevens, om: 

(i)            de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren en om de Website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken; 

(ii)           in de mate van het mogelijke, een op zijn/haar behoeften gericht aanbod van producten of diensten te verstrekken;

(iii)          zijn/haar inschrijving, aanvraag of contact met een bepaalde gebruiker te bevestigen;

(iv)          zijn/haar behoeften te begrijpen en op basis daarvan de Website en het aanbod daarop te verbeteren;

(v)           deze aan te wenden voor directe marketingdoeleinden;

(vi)          statistische gegevens te verkrijgen;

(vii)         de bezoeker/gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de Website;

(viii)        de bezoeker/gebruiker updates, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zouden kunnen zijn te bezorgen;

(ix)          de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;

(x)           inzicht te krijgen in de voorkeuren van de gebruiker/bezoeker;

(xi)          een potentieel klantenbestand, gemaakte bestellingen  en reservaties te beheren;

(xii)         om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.

3.5      Erik Sioen kan informatie over de bezoekers/gebruikers van de Website verlenen aan derden, dienstverlenende instanties en andere bezoekers/gebruikers, o.a. voor directe marketingdoeleinden. Deze derden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Deze data van persoonlijke aard met betrekking tot individuen kunnen dus ook aan bedrijven in niet EU-landen verstrekt worden, ongeacht het feit of dit niet EU-land al dan niet dezelfde garanties voor een adequaat niveau van privacybescherming biedt.

3.6      Erik Sioen is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de Website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Erik Sioen, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.

3.7      Erik Sioen zal de hierboven vermelde gegevens opslaan en gebruiken niet langer dan noodzakelijk voor bovenvernoemde doeleinden en behoudens verzet van de bezoeker/gebruiker.  

 

4. Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht

4.1      Zoals hierboven vermeld, kan Erik Sioen de persoonsgegevens van een bezoeker/gebruiker aanwenden voor directe marketingdoeleinden om hem/haar over de aanbiedingen, producten en diensten op de Website te informeren en hem/haar eventueel daarover vragen te stellen. U beschikt als bezoeker/gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om zich hiertegen te verzetten. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Erik Sioen - 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18 (België) of via e-mail: info@sioenfurniture.be; of via de rubriek “Contacteer ons” op de Website. 

4.2      U beschikt als bezoeker/gebruiker ook over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Erik Sioen - 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18 (België) of via e-mail: info@sioenfurniture.be; of via de rubriek “Contacteer ons” op de Website. 

4.3      Wanneer u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook schriftelijk contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke Erik Sioen - 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 18 (België) of via e-mail: info@sioenfurniture.be; of via de rubriek “Contacteer ons” op de Website. 

 

5. Beveiliging 

Erik Sioen treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Erik Sioen verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens als bezoeker/gebruiker van de Website te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers toe. De door u via de Website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van de Website in België. U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Erik Sioen kan worden verhaald.

 

  6. Cookies

6.1      Cookies worden in sommige onderdelen van de Website gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de Website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de Website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de Website. Erik Sioen zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.  

6.2      Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door Erik Sioen wordt gebruikt, naar uw browser stuurt wanneer u de Website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van uw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van Erik Sioen uw computer herkennen. Als u later de Website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als u cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken. U kan cookies als volgt blokkeren:

(i)            Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

(ii)           Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

(iii)          Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

(iv)         Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de bezoekers/gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat u als bezoeker/gebruiker geen toegang heeft tot de Website.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

7.1      Door u toegang te verschaffen tot de Website, gaat u als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen u als bezoeker/gebruiker en Erik Sioen in verband met deze Website, inclusief de privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst het Belgische recht, met uitzondering van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

7.2      Elk geschil in verband met deze Website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Leuven, afdeling Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.